Số: 03/HD-THCSVP1 V/v Hướng dẫn kiểm tra HK2 và công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018,